Asía

Kshetri

Chhetri

Kshetri

Nepal
Licchavi

licchavi

Licchavi

Nepal
Oirates

mongol

Oirates

China y Rusia